Ðể xem giá của từng sản phẩm bạn có thể:

1. Xem giá của từng sản phẩm bạn cần trong trang sản phẩm trên website.

2. Tải Catalog và xem giá của từng sản phẩm tại mục: Catalog sản phẩm

3. Tải về bảng giá tổng hợp các mặt hàng thông dụng trong:

  • Bảng giá tổng hợp Blum - Hafele - China